Start-Up Nation – 200 000 lei Pentru Afacerea Ta in 2019!

START UP NATION 2019 - Prin intermediul programului, 10.000 de societati  vor  finantare nerambursabila de  200.000 de lei, pentru activitati economice care se incadreaza in categoriile: Productie, IT, Industrii Creative, Servicii, Comert. 

 

START UP NATION 2019

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Beneficiari eligibili

 

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
d) au capital social integral privat;
e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente;
m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.


 

Firme Eligibile pentru Start Up Nation 2019

√  Societatile nou infiintate dupa 30.01.2017 ai caror actionari nu au mai detinut actiuni in alte societati cu acelasi domeniu de activitate in ultimii 2 ani.
√  IMM-uri (microinreprindere, intreprindere mica sau mijlocie) cu capital social integral privat.
√  Societatile infiintate pe teritoriul Romaniei, de persoane de cetatenie romana sau straina.
√  Societatile care nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
√  Societatile ai caror actionari majoritari NU au mai obtinut finantari nerambursabile de minimis de mai mult de 200.000 de euro in cadrul altor societati detinute, in ultimii 3 ani.
√  Societatile care, prin planul de afaceri isi asuma crearea a cel putin 2 locuri de munca destinate persoanelor defavorizate/somerilor/absolventilor dupa 1.01.2013.
√  Actionarii nu au mai avut calitatea de administrator sau asociat unic, intr-o societate comerciala care a fost declarata in insolventa sau faliment.


Documente Necesare pentru proiectul TAU Start Up Nation 2019

√  Copie CUI – cu mentiunea conform cu originalul
√  Copie CI asociat – cu mentiunea conform cu originalul
√  Copie diploma de studii asociat
√  Certificat constatator furnizare informatii extinse START-UP NATION – se obtine de la Registrul Comertului sau online de pe portal ONRC
√  Ofertele de pret pentru toate bunurile pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, recomandat este sa fie in lei –  oferte de pret trebuie sa fie semnate si stampilate de catre furnizor si sa contina urmatoarele informatii: produsul, caracteristici tehnice, pret. Este important sa se mentioneze servicii de montaj, transport, instructaj, etc, deoarece nu sunt eligibile.
√  CV-ul persoanei care va raspunde de implementarea proiectului – de regula este asociatul sau administratorul societatii.


Modalitati de Implementare Start Up Nation 2019

Programul de finantare ofera posibilitatea a 3 mecanisme de implementare astfel:

√   Cerere de plata (doar pentru achizitia de bunuri): furnizorii de echipamente livreaza si instaleaza/ pun in functiune la adresa de implementare  echipamentele prevazute in proiect, urmand ca dupa depunerea documentelor in cadrul ministerului, un reprezentant al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile. Ulterior acestei etape, intr-un termen de 45 de zile, ministerul va efectua platile in contul furnizorului/furnizorilor  sumele cheltuite.

√   Cerere de decont: întreprinzătorul realizează cheltuielile din banii proprii și apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care își recuperează banii investiți de la minister, dupa ce un un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

√  Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank și BCR  vor acorda credite punte pentru finanțarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile

O noutate in acest an, este legata de modalitatile de implementare a proiectului, respectiv introducerea posibilitatii de a solicita un avans de 30 % din valoarea proiectului. Cererea pentru avans se poate depune doar in primele 5 luni dupa semnarea acordului de finantare.  Celelalte variante raman valabile- creditul punte, achizitiile din fonduri proprii sau plata la termen a furnizorilor.

Start up nation 2019