Tânărul fermier

Tanarul fermier Ghidul solicitantului – submăsura 6.1

Tanarul fermier Ghidul solicitantului Submăsura 6.1 are ca scop:

              – instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;

              – îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

              – submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;

              – creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie;

              – încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

Tânărul fermier se instalează ca unic șef al exploatației agricole și înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații).

֍ Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri și trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

֍ Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;

֍ Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

֍ Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

֍ persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

֍ asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

֍ asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

֍ microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

֍ întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică. (întreprindere autonomă, întreprindere parteneră, întreprindere legată).

O întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

֍ să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;

֍ să acţioneze în nume propriu.

Solicitantul nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători. De asemenea, un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

Categoriile de solicitanţi ai submăsurii 6.1 derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanțare sunt, după caz:

֍ Solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară care NU achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;

֍ Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112, beneficiarii măsurii 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” prin LEADR, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv din zona ITI, submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI din PNDR 2014-2020;

֍ Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”, din PNDR 2007-2013, dar sunt restricţionate şi cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” inclusiv din zona ITI 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul;

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 (conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Pregătirea profesională a tânărului fermier

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

֍ studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;

             ֍ formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională;

      ֍ competențe în domeniul agricol12/ veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului de calificare profesională;

֍ recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

֍ angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

– 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

֍ 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

֍ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Punctaj:

Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic  (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura și producere de samânţă)

 A) Sector vegetal 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume; 30 puncte

2. Producere de sămânță /material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole – exceptând cele pentru legumicultură 25 puncte

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 20 puncte

B) Sector zootehnic 

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 30 puncte

2. Apicultură 25 puncte

3. Ovine și caprine 20 puncte

Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral

 1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole 15 puncte

2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole 10 puncte

3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 5 puncte

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol

 1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 25 puncte

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 20 puncte

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională.   10 puncte

Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate

 1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 25 puncte

2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA anexat) 20 puncte

Principiul raselor/ soiurilor autohtone 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform  Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului. 5 puncte

Comments are closed.