2000 Euro Nerambursabili

Relansare Masura 1

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

 

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță relansarea Măsurii 1 – “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, în luna octombrie.

Astfel, în perioada 12-22 octombrie 2021, aplicația de înscriere pentru a doua sesiune aferentă măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi disponibilă.

Măsura 1 face parte din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

Relansarea măsurii de sprijin care oferă Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, vine cu serie de noutăți în plus față de facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv:

 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020.
 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

 

2000 euro- IMM / PFA / II Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi

 

 • Beneficiari Microgrant:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, alți profesioniști, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

 • Condiții de acordare:

a)  au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, 

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

 • Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

SOLICITA CONSULTANTA GRATUITA

Contract de consultanta


Analiza eligibilitate, intocmire dosar si depunere FARA AVANS


Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de 1000 RON plus TVA!

Plata se va face dupa obtinerea grantului

Extras din clauzele contractuale


CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2.1. Obiectul prezentului contract este furnizarea de servicii de consultanta de afaceri si asistenta de specialitate
de catre Consultant pentru elaborarea documentației necesare obtinerii de catre Beneficiar a unei finantari
nerambursabile in cadrul Programului „ Grant de sprijini pentru microintreprinderi 2.000 Euro”, asigurarea serviciilor
de asistenta tehnica de specialitate pentru managementul proiectului si a contractului de finantare nerambursabila..


CAPITOLUL III - OBLIGATIILE CONSULTANTULUI 1. Art.3.1. Consultantul se obliga sa elaboreze documentatia aferenta proiectului conform cerințelor procedurale finanțatorului, inclusiv realizarea planului de afaceri si depunerea online a proiectului.
 2. Art.3.2. Consultantul va asigura asistenta pe parcursul evaluarii proiectului, elaborarea raspunsului la solicitarile informatii suplimentare.

 3. Art.3.3. Consultantul se obliga sa acorde asistenta la intocmirea si depunerea documentelor necesare pentru etapa de
  contractare.

 4. Art.3.4. Consultantul se obliga sa respecte instructiunile de elaborare ale Proiectului facute publice de Autoritatea
  Contractanta.

 5. Art.3.4. Consultantul va furniza consiliere privind intocmirea dosarelor de plata conform graficului de esalonare a cererilor
  de plata, in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
 1. Art.4.1. Sa furnizeze toate informatiile relevante cerute de Consultant, in vederea elaborarii Proiectului.

 2. Art.4.2. Sa plateasca pretul convenit si toate obligatiile financiare ce rezulta din prezentul contract la termenele si conditiile stabilite in prezentul Contract si in actele aditionale.

 3. Art.4.3. Sa tina seama de indrumarile si sugestiile rezonabile facute de Consultant, in caz contrar Beneficiarul asumandusi
  intreaga raspundere.CAPITOLUL VI - VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATEA DE PLATA SI DAUNE INTERESE 1. Art.6.1. Pretul serviciilor prestate de Consultant prin prezentul contract este de 1000 RON plus TVA din
  care:

 2. A1: pretul serviciilor include asigurarea Managementului de proiect si elaborarea documentatie de
  proiect, conform ofertei tehnico-financiare (consultanta, asistenta pentru managementul contractului de
  finantare si a proiectului de investitii) si Elaborarea documentatiei de proiect, conform ofertei tehnicofinanciare
  (elaborarea documentatiei specifice, asistenta pe perioada evaluarii si contractarii).

 3. Art.6.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca Consultantului suma de 1000 RON plus TVA la 15 zile dupa semnarea acordului de finantare.CAPITOLUL VII - DURATA CONTRACTULUI 1. Art.7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la
  finalizarea proiectului de investitii si a contractului de finantare.