INVESTITII I.M.M.

INVESTITII I.M.M.

INVESTITII I.M.M.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat .ntreprinderile care .ndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt organizate .n baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau .n baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
 2. sunt .ntreprinderi mici şi mijlocii, denumite .n continuare IMM, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea .nfiinţării şi dezvoltării .ntreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. au capital social integral privat;
 4. sunt .nregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social/punct de lucru şi işi desfăşoară activitatea pe teritoriul Rom.niei;
 5. activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibilă .n cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la inregistrarea .n registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, .nregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. nu inregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, at.t pentru sediul social, c.t şi pentru toate punctele de lucru;
 7. nu se află .n stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, inchidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 8. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru .ntreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite .n continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, .n cazul .n care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dob.nzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;
 9. nu intră .n categoria “.ntreprinderilor .n dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament. Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe .ntreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat .n cadrul prezentei scheme doar .n numele uneia dintre acestea.

INVESTITII I.M.M. FINANTARE SI FACILITATI:

INVESTITII I.M.M. – Tipurile ajutorului financiar

 • MAXIM 70% valoare AFN, minimum suma de 4.500.000 lei pentru fiecare beneficiar;
 • MINIM 30% CONTRIBUTIE PROPRIE.

Cheltuieli eligibile:

 • Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea – valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – prevazute la subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.
Tags: No tags
0

Comments are closed.